Info & Nyt / GENERALFORSAMLING 2021
 
 
 
REFERAT GENERALFORSAMLING 
22. februar 2021
 
 

DELTAGERE:

Fra bestyrelsen: Ulla Armose, Peter Græsbøll, Ingvard Frandsen, Lars Kallesøe og Niels Bentsen
Medlemmer: Peter H. Pedersen, Jonas Degnbol og Rasmus Gade Østergaard

Generalforsamlingen blev gennemført på konferenceplatformen TEAMS og vi havde visse problemer. Således startede vi med nogen forsinkelse. Ingvard kom aldrig på, ligesom Niels deltog via telefon under punktet eventuelt.

Punkt 1: Valg af dirigent:
Vi vedtog at dette under omstændighederne var unødvendigt, og i fravær af en dirigent konstaterede formanden at generalforsamlingen var lovligt og rettidigt indvarslet og dermed beslutningsdygtig.

Punkt 2: Bestyrelsens beretning:
Beretningen blev godkendt og vil i en tilrettet form være at finde på foreningens hjemmeside.

Punkt 3: Forelæggelse af regnskab:
Regnskabet, som var underskrevet af revisorerne fra Mejdal-Halgård GIK, viste en pæn overskudsgrad på 36,3% (overskud i % af primær drift). Regnskabet blev godkendt.

Punkt 4: Behandling af indkomne forslag:
Der var indkommet et forslag om opførelse af en eller to padel tennis baner på vores anlæg.
Det ønskes at generalforsamlingen giver bestyrelsen mandat til at vedtage forslaget, såfremt det er muligt at finansiere projektet og at dette kan godkendes af Mejdal-Halgård GIK samt kommunen.
Forslaget er fremsat af bestyrelsen på baggrund af flere tilkendegivelser fra medlemmerne.

På baggrund af en længere diskussion blev det enstemmigt vedtaget at gå videre med sagen. Der blev nedsat et udvalg bestående af:
 
Peter H Pedersen
Jonas Degnbol
Rasmus Gade Østergaard
Lars Kallesøe
Desuden vil Peter Græsbøll bistå gruppen med teknisk assistance.

I tillægget til referatet findes en sammenskrivning af de væsentligste meningsudvekslinger vedr. punkt 4.

Punkt 5: Valg til bestyrelsen:
a) valg af kasserer (Ulla Armose er på valg)
Ulla blev genvalgt

b) valg af to bestyrelsesmedlemmer (Ingvard Frandsen og Peter Græsbøll er på valg)
Peter og Ingvard blev genvalgt

c) eventuelt valg af to suppleanter til bestyrelsen
Punktet udgik under henvisning til tidligere praksis.

Punkt 6: Eventuelt:
Det blev foreslået at indføre et gebyr for gæstespil. Dels for at undgå, at nogle misbruger den nuværende ordning med gratis gæstespil, så ”gæster” spiller fast uden at indmelde sig i foreningen. Dels for at man med god samvittighed kan medtage flere gæster.
Bestyrelsen drøfter det ved næste bestyrelsesmøde.

Det blev endvidere foreslået at vi åbner så tidligt som muligt. Evt. med en enkelt bane. Erfaringer fra HTK og forsøg med helårsgrus blev diskuteret.
PG mener at helårsgrus har en del svagheder, men at en tidlig åbning, hvis vejret tillader det, er en god idé. Bestyrelsen beslutter om vi skal satse på en tidligere åbning.


Sammenskrivning af dialogen om padeltennis (punkt 4):

Der var indlæg fra alle generalforsamlingens deltagere.
Her opdelt i emner:

Behovet for padeltennis:
Der er ikke tale om at markedet er mættet i Holstebro. Efterhånden som folk får øjnene op for spillet og stadig flere prøver det, vil populariteten formentlig stige. Markedet er med andre ord i vækst om mange anlæg er omtrent fuldt booket.

Hvem spiller?
Padeltennis appellerer til alle. Det er derfor mere socialt end alm. tennis. Det er en fin aktivitet til ”en hyggelig eftermiddag eller aften” for familien eller for en gruppe. Padeltennis dyrkes på tværs af alder og køn og kræver ikke nogen videre kompetencer. Det er et mere impulsivt og umiddelbart spil end tennis, der som bekendt er forholdsvist svært at lære.
Rigtig mange familier og borgere fra Mejdal og Halgård kan ses på bl.a. HTKs anlæg.

Samhørighed med tennisklubben:
Det antages, at padel vil være en gevinst for tennisklubbens normale aktiviteter. Det bliver et supplement til tennis, ikke en konkurrent. Samtidig vil det skabe liv og aktivitet på anlægget.
Padeltennis har i andre klubber af samme størrelse som Mejdal-Halgård Tennis skabt markant medlemstilgang (der nævnes eksempler på at klubber er gået fra 60 til 200 medlemmer).

Fysisk placering:
Padeltennis anlægget bør ubetinget ligge i forbindelse med de eksisterende tennisbaner. Der er enighed om at bevare alle tre tennisbaner, så padeltennisanlægget skal have sit eget fundament.
Der kan umiddelbart anlægges én bane, men der kan godt blive plads til to. Det vil betyde, at den lille asfaltbane og slåmuren nedlægges. Dele af buskads mod nord skal ryddes.

Finansiering:
Her er flere modeller oppe at vende. Med det hele bliver nok en blanding af crowd funding, kommunalt tilskud, egentlige sponsorater og låneoptagelse hos DGI. Der er næppe tvivl om at en færdig løsning på dette kræver temmelig meget af padeludvalget.

Efter den eventuelle opførelse af anlægget skal vi have fastlagt en model for brugerbetaling. Dette viste sig at sætte mange faktorer og holdninger i spil. Men vi må finde en model. Grundlæggende var vi vist enige om at det skulle være muligt at være medlem af Mejdal-Halgård Tennis OG padel-tennis for et kontingent, som ikke var voldsomt stort. Men der skal også være en ”pay and play” ordning, som skal følge markedsprisen for padel-tennis.

Samarbejde med Mejdal-Halgård GIK og/eller petanque:
Et samarbejde var oppe at vende. Vi blev enige om, at tilhørsforholdet til Mejdal-Halgård Tennis var vigtigt og at det var bedst at anlægget lå ved tennisbanerne for at skabe den ønskede synergi. Det er her af betydning at kende hovedbestyrelsens holdning til sagen.

referent / Niels Bentsen