Info & Nyt / GENERALFORSAMLING 2023
 
  
REFERAT GENERALFORSAMLING 
27. februar 2023
 
 
Valg af dirigent
Jørgen Refsgaard blev valgt

Bestyrelsens beretning v. formanden
Beretningen blev godkendt

Forelæggelse af regnskab
Regnskabet, som af revisorerne var revideret og underskrevet uden anmærkninger, blev godkendt. Regnskabet er i store træk i overensstemmelse med budget 2022.
Budget 2023 blev fremlagt til orientering.

Behandling af indkomne forslag
Der var indkommet et forslag om at udvide antallet af bestyrelsesmedlemmer til 6 personer. Begrundelsen for forslaget er, at vi i bestyrelsen ønsker mere information om padel-afdelingens ønsker og behov. Bestyrelsen vil derfor gerne supplere sig selv med et medlem, som har sin hovedinteresse i padel.
Forslaget blev godkendt.

Valg til bestyrelsen
a) valg af kasserer
b) valg af to bestyrelsesmedlemmer
c) eventuelt valg af to suppleanter til bestyrelsen
 
Ingvard Frandsen, Lars Kallesøe og Peter H.P. modtog genvalg
Niklas Morgenstern valgtes ind som nyt bestyrelsesmedlem jf. punkt 4.
Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen.

Eventuelt
Der var en konstruktiv dialog om den kommende sæson. Herunder især flg:
Muligheden for yderligere kontingentnedsættelse, hvilket bestyrelsen vil tage op med henblik på næste sæson.
Overdækning af padelbaner. Der var tilhængere og modstandere af dette.
På sigt er det en mulighed. Lige nu er økonomien ikke til det.
PHP luftede tanken om en mini-bane til pickleball. Vi ser på det i best.
Lars luftede en dialog med DGI, som gerne vil bruge vores baner til en ugentlig event (et par timer i dagtimerne). Vi vil lige vurdere, om det vil være forstyrrende for vore superseniorer, inden vi beslutter noget.
Gerda nævnte rabatkoden til Holstebro padel. Vi undersøger om der er basis igen i år.